Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ (2020-2024)

Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm xuất khẩu Cần Thơ đăng tải các tài liệu chính thức phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 Link dowload: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17DuUHKaO5aDb7ZfcQ00lKTKEpJGuyohB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *